Коренът – Константин Каменов

ИСТОРИЯТА НА „НЕБЕТО ПОМНИ”

Колкото и странно да звучи, но изследването на историята е една от най-трудоемките дейности. Който го осъзнава, може би, никога няма да се захване с изследвания и то на голям период от време, както и отдалечен назад във времето. По тази причина, когато някой започне веднага да дава сведения за големи периоди от време го гледаш с тъга и го подминаваш, знаейки че  в тази област не се е замислял повече от час.

Историята е интердисциплинарна наука и, когато някой разработва темите еднопластово се създава невярната представа, че с лекота всеки би достигнал до извода и би дал отговора.

През 1992-3г.г. не желаех да се захващам с тази работа и затова ми помагаше само Димитър Чиликов. Хора като Тодор Дичев, Петко Петков, доктор Ив. Джелепов, Гено Лазаров искаха задължително да го сторя и да дам на всички останали българи историята на предците ни. Още в онази далечна година бе направено Интелектуално звено „Корени” и основната цел бе да се изследва коректно произхода на българите, какви са, от къде са и от кога са. Към тези въпроси вървеше и втората основна цел – ако историята ни като произход е различна от представяната досега да се опитаме да сменим учебниците. За да се случи всичко това се изискваше създаването на седем томен научно-популярен труд под названието „Небето помни”.

третото допълнено и преработено издание

третото допълнено и преработено издание

Когато започнахме работата върху първия том „Небето помни – протобългарската история” бяхме набелязали 21 науки, чрез които да изследваме сведенията, идеите, фактите и твърденията в историята. Реално, от повечето набелязани науки разбирахме само основите им. В нашия случай това обаче ни бе необходимо.

Принципът на работа е доста елементарен, но прекалено тежък, за да го препоръчвам на някого. Въпреки това го правя, за да се появят още учени и пространството да се насити с качествени изследователи, а не с „всезнайковци”.

Набелязвахме си идея. По нея се издирва всевъзможната изворова база. Върху идеята се наслагва археологията, която се търси, а върху нея разкрилите нови предели извори. Същевременно се натрупват и досега направените изследвания по въпроса. По тези неща се проследява какви са последните възгледи от разделите на антропологията, между които е и етнологията, а също важно място заемат законите на езикознанието, етнографията, теологията, културологията и още спомагателни науки. За управлението на целия процес ни служеха възгледите в синергетиката на Белгийската школа, основана от Пригожин, а важни за изясняване на някои случили се събития от различни периоди бяха различни кибернетични закони, които са като константни за почти всички науки. Може да изглежда странно, но накрая цялото изследване прекарвахме през възгледите на духовните учения, за да се осъзнаят причините за много от събитията.

За да се извърши всичко това ни бе необходим постоянен контакт с учени, предимно тесни специалисти, от различни направления. Правехме първично свои извеждания на вероятни факти в част от науките. Тъй като не сме ежедневно в тези науки се нуждаехме от гледната точка на специалистите. Реално те познаваха и законът в тяхната област, който е бил открит преди минути. Затуй възгледът им бе по-важен. По този начин работехме с неща, които наслагвахме не защото ние така ги искаме, а защото те се явяваха необходимост, за да бъдат насложени едно над друго. Така се достига и до най-доброто златно сечение.

Тъгата с която започнахме, се извеждаше от факта, че реално няма да станем свидетели на реализиране на делото от нашата работа. От големите български историци познавахме изследванията на д-р П.Берон, Г.С.Раковски, д-р Ганчо Ценов, Димитър Съсълов, Тачо Танев, Николай Станишев и много други. Нито един от тях не бе видял плода на своя труд, защото когато започнахме все още основна за произхода на българите бе тюркската теория. В този период Петър Добрев бе насочил вниманието на различни учени към иранската теория. Още бе жива и татарската теория за произхода ни, докато автохтонната сякаш съвсем бе забравена, а кимерийската и арийската все едно не бяха и чувани.

Преди да разработим всички въпроси от книгата ни и да я осмислим логически нямахме и представа, че ще наречем теорията си единородна. Основание за това дадоха почти 800 страници изследван, анализиран и обяснен материал. Хубавото в него бе, че фактологията в него не се доминира от изводите и изследванията на учени от една научна школа и от една държава, както и че нещата при златното сечение са балансирани между качествените изследвания от петте групи на разделение на науките.

Най-общо можем да представим единородната теория в книгата по следния начин. Българите като траки възникват на Балканите почти 11 – 10 хилядолетия преди новата ера. За най-древните ни предци, като определящо ги времево, в скоба подставяме (прото-). За епоха по-насам във времето поставяме (древно-). Тези определения, както и двете генетични изследвания направени през 2015 г., ни дадоха основание да поставим терминът от старобългари в скоби, поради което при нас той доби варианта (старо-)българи. През 6-то хил.пр.н.е основната група от наши предци се разделя на две и групата, изселила се заради черноморския потоп се установява първично в Средна Азия, а по-късно в тогавашните цветущи долини Тарим, Гоби и около горен Енисей. Втората вълна се изселва заради големия прираст на Балканите и се заселва в Средна Азия. Ние отбелязвахме първата група като (прото-)българи хун-ну, а втората като (прото-) българи арии или (прото-)българи бактри. Останалите на Балканите фиксирахме като (прото-)траки.

Описали сме почти всички значими събития повлияли и върху развитието на предците ни, и върху развитието на други племена и народи като следствие от (прото-) българското влияние.

След хилядолетия голяма част от азиатската ни група се връща обратно в Балканската си прародина, а групи от нея, както и от траките участват при оформянето на европейски народности.

Тук е поместена само основната линия покрай която се развиват много събития в книгата. Когато първата от нея бе готова през 1996 г. не успяхме дълго време да намерим издателство. Тогава фондация „ТанграТанНакРа” се реши на това, но 500 стр. от книгата в онези години отпаднаха и книгата загуби малко от последователността и обосновката си. Освен това тези страници се загубиха в научното пространство. В последния момент фондацията остави книгата ни и тогава Димитър Боянов и „Народен будител” се оказаха последните подали ни ръка, но именно те дадоха възможност трудът, върху който и наши приятели бяха дали своето, да види бял свят. Веднага след него се пови и второто допълнено издание.

Като следствие от това отново тюркската и татарската теория реално бяха премахнати. Появилите се малко преди „Небето помни – протобългарската история” изследвания за различни периоди на античните българи, на учени като Св. Попов, Д. Ил. Димитров, Марин Димитров, Здр. Даскалов, Й. Вълчев, Св. Рулински, Г. Кръстев, П. Димитров и много други дадоха също голям тласък това дело да се случи. Почти две десетилетия по-рано Пл.Цонев с „Хомо космикус” бе предтеча на този процес.

В Интелектуално звено „Корени”, мисля че видно място за делото се полага на Димитър Чиликов, след който достойно се справиха и Петко Петков, и Тодор Дичев, и Иван Джелепов, и Гено Лазаров.

Още преди повече от столетие Петър Берон, а след него и Г.С. Раковски започват автохтонната теория за произхода ни. Важно е да се знае, че Раковски дори в началото се основава на кимерийския произход. Няколко десетилетия след тях д-р Ганчо Ценов дава голям тласък на тази теория и не без основание, но след 9.IX.1994г. е забранен.

Кръга около „Българска орда” отново от преди 9.IX.1944г. успява да превърне алтайската (хунска) теория в много по-обоснованата и качествена хунорска.

След изследванията извършени и продължаващи около „Небето помни”   се установи, че добрите теории за произхода на българите са били на крачка от изцяло вярната картина за това. Единственото необходимо е било те да си подадат ръка и да установят единния етносен субстрат, как се е разкъсал в един момент и от общ (прото-) образ е работел, генетично почти един и същ, и с почти еднаква култура в четири различни региона на страната, но впоследствие обединил се отново. Тъй в единородната теория са зафиксирани едновременно с малки редакции, автохтонната, кимерийската, хунорската и арийската теории.

Засега считаме, че това е и най-точната теория за произхода ни, защото фактите от различни науки го показват.

Безспорно е едно – ако открием грешка в изследванията си, то ще я признаем на първата конференция, където участваме, както сме правили досега и в което са се уверили колегите, с които сме били в досег. Не е коректно в научното пространство да се оставя да доминира една неистина при положение че може да се постави истинна основа за нови по-качествени изследвания.

За съжаление, при всички тези неща, извършени изключително трудоемко, но предлагайки по доказан път верността на темата, учебниците все още са изпъстрени с неверни факти за българското минало. Факт е, че историята е политическа наука и тя все още служи някому, за да се опитва да доминира над българския дух и да се стреми да го управлява.

Основни въпроси, които вече имат окончателен отговор са въведени още в УВОДА на книгата:

„ – Знаете ли, че българите са най-древният народ на света, както доказа и генетичното изследване на проф. Иво Кременски?

 • Знаете ли, че от XII хил. пр.Хр. насам (прото-)траки и (прото-) българи са едно и създават цялата известна култура на днешния свят?
 • Знаете ли, че България означава „Държавата на духовно издигнатите благородници“?
 • Знаете ли, че Буда, със светско име Сидхартха Гаутама, е (прото-)български княз от племето на саките?
 • Знаете ли, че Заратустра (Заратушуа), носещ името Спитама, е (прото-)български княз без право да заеме престола в Майката на всички градове – столицата Балх?
 • Знаете ли, че Ной е (прото-)българин и истинският Ноев потоп е Черноморският, както в продължение на десетилетия доказваше Петко Димитров?
 • Знаете ли, че всички древни писмености са възникнали в балканските земи с център България, както доказаха Димитър Чиликов, проф. Рама Каушик, Харалд Харман и още много други специалисти?
 • Знаете ли, че най-точният календар в света е 12-годишният слънчев циклов календар на българите, както доказаха Й. Вълчев и Г. Кръстев, а ИЗ „Корени“ доказа, че този календар е бил дарен от (прото-) българите на китайците и маите, но тези народи са го изопачили?
 • Знаете ли, че (прото-)българите получили неизопачения Бетхи завет лично при появата на Истинния Бог?
 • Знаете ли, че (прото-)българите създават културата Елам, Мохенджо-Даро и Харапа?
 • Знаете ли, че (прото-)българите без автохтонно население, сами, създават Шумер?
 • Знаете ли, че (прото-)българите обучават предкитайските племена, за да ги издигнат до Поднебесната империя?
 • Знаете ли, че българите са единствените запазили в етнонима си названието „арийци“, което ще рече „благородници“?
 • Знаете ли, че (прото-)българите са дали културата на прединдуските и предяпонските племена, организирайки ги в народ?
 • Знаете ли, че най-голямата книга в света е „Махабхарата“? Че тя е (прото-)българска и разказва най-вече за двете големи (прото-)бъл­гарски владетелски династии?
 • Знаете ли, че Омир, Орфей, Херодот, Залмоксис, Буребиста, Декеней и мн.др. са (прото-)българи от тракийския клон в праотечеството?
 • Знаете ли, че „Ведите“ са (прото-)българска свещена духовна книга?
 • Знаете ли, че древните елини са издънка от бандитските и необразовани племена на (прото-)траките, както и че те не са дали нищо ценно за културата на света?
 • Знаете ли, че дали ще ги наречете траки, или българи, те са едно и също и това са държавооснователите на Европа, както обичаше да подчертава проф. Ал. Фол?
 • Знаете ли, че древните богове на маите и инките са реални (прото-)българи, които при друга своя мисия създават и културата на древните скандинавци?
 • Знаете ли, че измислените като племена славяни са от (древно-) тракийската група племена?
 • Знаете ли, че израилтяните са разклонение на шумерите чрез халдеите и са с корен от (прото-)траките?
 • Знаете ли, че през 1957 г. Индия въведе официално в страната си 28-годишния лунен сакски календар, а саките са мизи, което ще рече (прото-)траки или (прото-)българи?
 • Знаете ли, че белите фараони и жреци, които създават от негроидната държава Кем високоразвитата култура Египет, са от (прото-) траките?
 • Знаете ли, че Лао Дзъ е (прото-)българин, както доказаха още преди десетилетия Димитър Съсълов и Тачо Танев?
 • Знаете ли, че при българите не е имало робство?
 • Знаете ли, че при (прото-)българите жените са имали същите права, както и мъжете?
 • Знаете ли, че кучето и конят са били свещени животни при (прото-)българите и при прегрешение към тях виновните са наказвани строго?
 • Знаете ли, че (древно-)български и (древно-)тракийски племена са направили всички европейски народи близки роднини помежду им, че дори и братовчеди с тюрките, израилтяните, шумерите и т.н.?
 • Знаете ли, че всичко това е отговорност и задължение, а не национална надменност?
 • Знаете ли, че освен най-важния факт, че българите са Божият народ, тук не зададохме още поне хиляда въпроса от същата логическа верига?”

 Третото допълнено и преработено издание на книгата бе необходимо да излезе, защото още много хора търсят книгата, а същевременно важната фактология за предците ни, която не бяхме поднесли е толкоз много, че част от нея оставихме за „Небето помни IV”, където ще се спрем на моменти от духовната култура на предците ни, като и на познанията им в науката и използването и́ в бита.

П.П. Книгата може да бъде намерена в сайта на издателството:http://книги.ею/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *